Po ile latach pobytu Polak może otrzymać niemiecki paszport?

Polak w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji. Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa Niemiec.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w administracji danego miasta, gminy lub powiatu oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Wniosek o naturalizację można złożyć po 8 latach stałego pobytu w Niemczech. Osoby, które uczęszczały na KURS INTEGRACYJNY i uzyskały certyfikat jego ukończenia (Zertifikat Integrationskurs) mogą nabyć obywatelstwo już po 7 latach legalnego pobytu w Niemczech.

Inne warunki , które muszą zostać spełnione to:
– zdany TEST NA OBYWATELSTWO. Tutaj wyjaśniamy jak wygląda egzamin, jaki jest jego koszt i jak się do niego przygotować

– samodzielne pokrywanie kosztów utrzymania (także względem członków rodziny uprawnionych do alimentów), bez pomocy społecznej i zasiłku socjalnego Hartz IV”

– dobra znajomość języka niemieckiego,
– brak wyroku skazującego za czyn karalny,
-uznawanie wolnościowego i demokratycznego porządku ustrojowego Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec

Testu na obywatelstwo nie muszą zadawać osoby, które posiadają świadectwo ukończenia niemieckiej szkoły. Ponadto z egzaminu mogą zostać zwolnione osoby ze względu na chorobę fizyczną, umysłową lub psychiczną, bądź też w związku z wiekiem.

Dziecko urodzone w Niemczech, którego oboje rodzice są cudzoziemcami nabywają obywatelstwo z chwilą przyjścia na świat na terenie RFN, pod warunkiem jednak, że przynajmniej jedno z rodziców posiada w czasie narodzin dziecka od 8 lat swoje stałe, zgodne z prawem miejsce pobytu w Niemczech i posiada prawo do bezterminowego pobytu na terenie Niemiec.

Opłata administracyjna za naturalizację wynosi 255 euro od osoby. Dotyczy to także osób małoletnich, które nabędą obywatelstwo bez swoich rodziców. Opłata za dzieci (małoletnie), które nabędą obywatelstwo wraz z rodzicami opłata wynosi 51 euro. Osoby o niskich dochodach oraz rodziny wielodzietne mogą uzyskać zniżkę lub skorzystać z możliwości uiszczenia opłaty w ratach.

FOTO: www.land-oberoesterreich.gv.at/32052.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.